Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Obecnie z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów. Środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią około 50 proc. zasobów pieniężnych państwa. Zakład nie może samodzielnie ustalać wysokości składek lub świadczeń, gdyż zgodnie z Konstytucją pozostaje to w kompetencji parlamentu. ZUS zarządza również środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej. Zakres działania

ZUS określony jest w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585). Podstawowe zadania ZUS to m.in.:

  1. realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:
   1. stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
   2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek,
   3. wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
   4. prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,
   5. prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,
   6. orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  2. opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego,
  3. realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
  4. wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzających status emeryta-rencisty,
  5. dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego,
  6. opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  7. kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy,
  8. kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi,
  9. wydawanie Biuletynu Informacyjnego,
  10. popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.
Branża Ubezpieczenia społeczne
Adres (siedziba/oddziały) ul. J. Matejki 22 70-530 Szczecin
Telefon osoby do kontaktu ws. rekrutacyjnych +48 91 459 63 08
E-mail do kontaktu ws. rekrutacyjnych Informacja na stronie www.zus.pl
Co oferujemy dostępne na stronie www.zus.pl
Sposób składania aplikacji Elektronicznie, osobiście lub  listownie